Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Aktualności zobacz archiwum »

Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych

Szulborze Wielkie, dnia 01 września 2017 r.

 

 

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Szulborze Wielkie na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) informuje o zamiarze realizacji następującej inwestycji:

 

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek, gm. Szulborze Wielkie”

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

 

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust.6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Szulborze Wielkie www.ugszulborze.pl, na stronie internetowej BIP www.bipugszulborze.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2017 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 341
01 września 2017 11:47 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [kanaly_technologiczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 11:45 Radosław Rostkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl