Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na     

stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery”

(RPMA.09.01.00-14-8545/17)

 

Celem zlecenia jest diagnoza i stworzenie Indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników

projektu

 

1.Wymagania niezbędne:

1.1 wykształcenie wyższe psychologiczne

1.2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy psychologicznej i terapeutycznej z osobami

zagrożonymi wykluczeniem społecznym

 

2. Wykonawcy realizujący przedmiot zapytania na podstawie umowy zlecenia, zobowiązany

będzie do wykonywania usługi osobiście, wypełniania kart czasu pracy oraz prowadzenia

dokumentacji spotkań zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

 

3. Odbiorcy wsparcia i zakres wykonywanych zadań na stanowisku

3.1 Odbiorcy wsparcia: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szulborze

Wielkie

 

3.2 Zakres zadań:

Opracowanie Indywidualnej ścieżki wsparcia dla 18 uczestników projektu „Pokonaj bariery”.

Przewidywana liczba godzin wynosi: 36 godzin (18 osób x 2h spotkania

indywidualne)

4.Informacje dodatkowe:

4.1. oferowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie,

4.2. Planowany termin realizacji zlecenia – 30.10.2017 r. do 15.11.2017 r.  i 10.04.2018-

10.05.2018

4.3. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym

środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin

miesięcznie.

 

5.Wymagane dokumenty:

5.1. CV i list motywacyjny (podpisane odręcznie)

5.2. oświadczenie o treści: ”Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 rok u o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 r.

poz. 922)

.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

6.1. Aplikacje które wpłyną do OPS po terminie nie będą rozpatrywane.

6.2. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

6. 3. Rekrutacja na stanowisko będzie złożona z dwóch etapów:

- wstępna, formalna selekcja dokumentów aplikacyjnych,

- rozmowa kwalifikacyjna.

6.4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia

naboru, zostaną zniszczone komisyjnie.

 

7.Ocena oferty

7.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalnie 80 punktów)

2) Doświadczenie zawodowe w pracy psychologiczne i terapeutycznej (maksymalnie 20 punktów):

- brak doświadczenia - 0 punktów,

- doświadczenie w pracy psychologiczne i terapeutycznej - 20 punktów.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w

zamkniętej kopercie lub przesłane listem poleconym na adres: Ośrodek Pomocy

Społecznej w Szulborzu Wielkim, Romantyczna 2 ( decyduje data wpływu do OPS),

lub przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej : ops@ugszulborze.pl w terminie

do dnia 27 października 2017 r. do godz. 15.00

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2017 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 385
19 października 2017 14:23 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [ogloszenie_psycholog.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 14:22 Radosław Rostkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl