Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Uchwały Rady zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr 107/XXI/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA Nr 107/XXI/2018

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 28 lutego 2018roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. 2017 poz. 1875/ oraz na podstawie art. 211 i art. 212  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. 2017 poz. 2077/

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

  a) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

     b) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

       - dochody                                                               -    6.795.954,00 zł         z tego:

            bieżące w wysokości                  6.591.954,00 zł

            majątkowe w wysokości               204.000,00 zł

       - wydatki                                                                -    7.052.954,00 zł       z tego:

            bieżące w wysokości                  5.751.754,00 zł

            majątkowe w wysokości            1.301.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu   administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 .

  Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

         po stronie dochodów                                                               -         1.952.493,00 zł

         po stronie wydatków                                                               -         1.952.493,00 zł

 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 257.000,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000,00 zł.

 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 157.000,00 zł.,

  zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym  do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem Nr 6.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 296
16 kwietnia 2018 11:02 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
16 kwietnia 2018 11:02 Marek Marciniak - Skopiowanie wiadomości - UCHWAŁA Nr 107/XXI/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Realizacja: IDcom.pl