Urząd Gminy Szulborze Wielkie

UCHWAŁA Nr 83/XVII/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 83/XVII/2017

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 31 marca 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm./ oraz na podstawie art. 211 i art. 212  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm./

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

     a/ zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

     b/ zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

       - dochody                                                               -    7.091.215,00 zł         z tego:

            bieżące w wysokości                  6.186.246,00 zł

            majątkowe w wysokości               904.969,00 zł

       - wydatki                                                                -    7.277.215,00 zł       z tego:

            bieżące w wysokości                  5.470.425,00 zł

            majątkowe w wysokości              1.806.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

2. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu   administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 .

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

       po stronie dochodów                                                               -         1.856.805,00 zł

       po stronie wydatków                                                               -         1.856.805,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 186.000 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 206
07 lipca 2017 12:49 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
07 lipca 2017 12:48 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [objasnienia_zmian_rada.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 lipca 2017 12:48 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [zal6.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl