Urząd Gminy Szulborze Wielkie

UCHWAŁA Nr 98/XX/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

UCHWAŁA Nr 98/XX/2017

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. 2017 poz. 1875/ oraz na podstawie art. 211 i art. 212  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. 2017 poz. 2077/

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

         a/ zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

               b/ zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

       - dochody                                                               -    7.702.719,87 zł         z tego:

            bieżące w wysokości                  6.692.750,87 zł

            majątkowe w wysokości            1.009.969,00 zł

       - wydatki                                                                -    7.888.719,87 zł       z tego:

            bieżące w wysokości                  5.982.429,87 zł

            majątkowe w wysokości            1.906.290,00 zł.

 

2. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu   administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 .

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

       po stronie dochodów                                                               -         2.295.293,37 zł

       po stronie wydatków                                                               -         2.295.293,37 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 288
25 stycznia 2018 09:10 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
25 stycznia 2018 09:09 Marek Marciniak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 stycznia 2018 09:08 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [objasnienia_zmian_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl