Urząd Gminy Szulborze Wielkie

UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

UCHWAŁA Nr 119/XXIII/2018

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 i art. 212  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

    a) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

     b) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

       - dochody                                                               -    7.178.837,58 zł         z tego:

            bieżące w wysokości                  6.826.087,58 zł

            majątkowe w wysokości                352.750,00 zł

       - wydatki                                                                -    7.435.837,58 zł       z tego:

            bieżące w wysokości                  5.984.887,58 zł

            majątkowe w wysokości            1.450.950,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

  1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2018 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 226
21 sierpnia 2018 13:53 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
21 sierpnia 2018 13:53 Marek Marciniak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 sierpnia 2018 13:45 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [objasnienia_zmian_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl