Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Plany i strategie zobacz archiwum »

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 –2013.

Uchwała  Nr  111/XXX/2010

Rady gminy SZULBORZE WIELKIE

z dnia 2 lutego 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 –2013.

 

                             Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 – 2013 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

             § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                    mgr Aneta Niemira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik do uchwały Nr111/XXX/2010

                                                                                                                                             Rady Gminy Szulborze Wielkie

                                                                                                                                             z dnia 2 lutego 2010 roku

 

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2010-2013

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY i JEJ GŁÓWNE PROBLEMY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Charakterystyka gminy - położenie

Gmina Szulborze Wielkie jest jedną z gmin powiatu ostrowskiego w woj. mazowieckim powstałym w wyniku podziału administracyjnego kraju po 1 stycznia 1999 r. Zajmuje obszar około 4675 ha zamieszkałym przez ponad 1893 mieszkańców w 17 miejscowościach (17 sołectwach). Gmina Szulborze Wielkie jest położona na wschodzie województwa mazowieckiego.

Położenie gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Gmina

                                                                                                                      Szulborze Wielkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Szulborze Wielkie znajduje się w powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Andrzejewo, Nur, Zaręby Kościelne oraz Gminą Czyżew woj. podlaskie.

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

    Gminna strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej określa najważniejsze działania, które należy zrealizować, aby umożliwić osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a tym samym ma ona zapewnić mieszkańcom Gminy Szulborze Wielkie warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu i poczucie bezpieczeństwa społecznego.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin tak, by warunki ich bytowania odpowiadały godności człowieka. Zakres tych potrzeb jest uzależniony od cech indywidualnych i otoczenia społecznego.

Aktualnie uznaje się za niezbędne zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka takich jak:

ochrona przed zagrażającym głodem, brakiem opału i odzieży, dostęp do opieki zdrowotnej i niezbędnych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego w razie choroby, niepełnosprawności, starości, bezrobocia oraz niezawinionego pozbawienia środków do życia. Konieczne jest przeciwdziałanie pogarszaniu się poziomu życia tych osób.    

Gminna strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.). Zgodnie z powołaną ustawą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:” opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które mają wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę. Zakłada się, że pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze środowiskiem społecznym. Pomoc społeczna adresowana jest do obywateli polskich i cudzoziemców posiadających prawo stałego pobytu lub status uchodźcy, zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu ze strony pracownika socjalnego.

Niemożność odnalezienia się w nowej rzeczywistości prowadzą do ciągłego obniżania się zdolności mieszkańców do samodzielnego rozwiązywania problemów i uzależnienia się od sformalizowanych procedur instytucji państwowych i samorządowych. Wysoce niepokojące jest także trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej i niechęć do podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny i własnej rodziny, prowadzący do wykorzystania pomocy społecznej i instytucji gminnych, jako naturalnego i należnego sposobu świadczeń ze strony społeczeństwa.

Jednym z głównych celów prowadzonej polityki społecznej powinno być zatem wyrobienie umiejętności społecznych w takim zakresie, aby mieszkańcy potrafili samodzielnie rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy i zagrożenia. Instytucje państwowe i samorządowe winny pełnić wobec jednostek, rodzin i organizacji społecznych rolę jedynie pomocniczą.

W tej sytuacji niezbędnym staje się opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów, której zasadniczym celem jest wypracowanie sprawnego i efektywnego programu pomocy, umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.

Jako element żywy Strategia będzie podlegać ciągłym zmianom – będą pojawiać się nowe, ważne cele, a część z przedstawionych w dokumencie straci swoją aktualność. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej pożądany, ponieważ będzie on miernikiem działań i dążeń społeczności lokalnej.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych służyć będzie jako podstawa określająca kierunki zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej na terenie Gminy Szulborze Wielkie w latach 2010 – 2013.

Strategia ta jest ciągle „otwarta” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi i wnioski mające wpływ na jej ulepszenie.

 

Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi, a także spójnym z priorytetami Narodowej Strategii Integracji Społecznej.

 

POZYCJA STRATEGICZNA GMINY – ANALIZA SWOT

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza.

Gmina Szulborze Wielkie ma ograniczony wpływ na kształtowanie się procesów społeczno – prawnych będących w jej otoczeniu. Może jednak w sposób aktywny wykorzystywać szanse oraz unikać zagrożeń płynących z otoczenia. Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające dzielimy na:

 

 • wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths),
 • wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses),
 • zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities),
 • zewnętrzne negatywne – zagrożenia (Threats).

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły i słabości gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki społecznej.

 

 

                    Analiza SWOT w zakresie polityki społecznej w Gminie Szulborze Wielkie

Analiza SWOT w zakresie polityki społecznej w Gminie Szulborze Wielkie

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

§         otwartość na nadchodzące zmiany

§         umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych

§         inwestycje władz samorządowych w bazę i infrastrukturę systemu społecznego

§         umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych

§         dobrze wyposażona biblioteka

§         hala sportowa

§         ośrodki zdrowia i podstacja pogotowia na terenie gminy

§         poradnictwo socjalne

§         rozeznanie środowiska

§         umiejętne dysponowanie środkami finansowymi

§         atrakcyjne walory turystyczne gminy

§         wykształcona i kompetentna kadra zatrudniona w polityce społecznej na terenie gminy

§         umiejętność pozyskiwania partnerów

§         niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych

§         brak rozwiniętej sieci wyposażonych świetlic wiejskich, boisk  itp.

§         wysoki poziom bezrobocia

§         niewystarczające środki na zadania z zakresu polityki społecznej

§         pokoleniowość rodzin korzystających z pomocy społecznej

§         brak mobilności zawodowej i niska samoocena klientów

§         ubóstwo społeczeństwa

§         zbyt mała ilość placówek pomocy społecznej

§         niska aktywność środowisk do tworzenia grup samopomocowych i grup wsparcia

Czynniki zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

§         aktywizacja ludności, a w szczególności organizacja czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

§         pozyskiwanie sponsorów

§         współpraca organizacji i gminy

§         fundusze celowe na pomoc społeczną

§         rozwój stowarzyszeń działających na terenie gminy na rzecz lokalnej społeczności

§         wspólne inicjatywy władz i organizacji

§         wzmocnienie profilaktyki

§         planowana rozbudowa punktów opieki i aktywizacji dzieci i młodzieży – świetlice wiejskie, boiska itp.

§         roszczeniowa postawa osób objętych pomocą społeczną

§         niestabilność prawna, brak jasnych uregulowań w zakresie rozdziału zadań i środków (państwo – gmina)

§         wzrost agresji wśród młodzieży

§         brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury pomocy społecznej

§         odpływ ludzi młodych i wykształconych z gminy

§         rozluźnienie więzi rodzinnych

§         pogłębiające się konflikty międzyludzkie

 

 

 

Jako kierunki działań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Szulborze Wielkie planuje się następujące priorytety –  cele strategiczne.

 

 

 

I. Cel strategiczny

 

1.      Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

II. Cele  operacyjne- szczegółowe

 

1.      Identyfikowanie przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.

2.      Pomoc osobom i rodzinom dotkniętych dysfunkcjami i innymi zagrożeniami społecznymi.

3.      Zapewnienie opieki osobom starszym i chorym.

4.      Pomoc osobom niepełnosprawnym.

5.      Podniesienie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników OPS.

  6.  Wsparcie realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

 

III. Przebieg realizacji założeń

 

 

Cel operacyjny Nr 1.

 

Identyfikowanie przyczyn i czynników powodujących korzystanie z pomocy społecznej.

 

Z przeprowadzonej analizy w GOPS wynika, iż główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej jest niedostatek (ubóstwo), czyli brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny. Sytuacja spowodowana jest głównie brakiem zatrudnienia . Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i zapewnienie źródeł  dochodu jest jednym z warunków zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców OPS.

 

 

Innymi problemami z jakimi borykają się nasi podopieczni są :

 

- niepełnosprawność

- długotrwała choroba

- problemy związane z rodziną tj. rodzina wielodzietna, niepełna a także bezradność w    sprawach   

  opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Skuteczność przeciwdziałania problemom społecznym musi opierać się na systematycznej diagnozie sytuacji.

 

Podjęte działania.

 

1.      Analiza rzeczywistych potrzeb w zakresie działań społecznych i określanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do realizacji.

2.      Zdiagnozowanie głównych problemów i ich rozmiaru.

3.      Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

4.      Analiza skarg i wniosków , interwencji osób korzystających z pomocy.

 

 Przewidywane efekty.

 

1.        Rozpoznanie źródła zagrożeń życia społecznego na terenie gminy.

2.        Opracowanie diagnozy i wykorzystanie posiadanych informacji w działaniach pomocy społecznej.

3.        Zwiększenie skuteczności działań OPS, instytucji oraz organizacji społecznych na aktualnie występujące problemy.

 

Cel operacyjny Nr 2.

 

Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym dysfunkcjami i innymi  zagrożeniami społecznymi.

 

             Jednym z priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym, która musi pozwolić na wyprowadzenie tych rodzin z trudnej sytuacji życiowej oraz zapobiec ich marginalizacji i społecznemu wykluczeniu. Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń, w stosunku do których żadne społeczeństwo nie może przejść „obok”. Należy więc podjąć kroki, aby przeciwdziałać ujemnym skutkom postępu cywilizacyjnego. Profilaktyka uzależnień nabiera coraz większego znaczenia w obecnym czasie, naznaczonym konkurencją w szkole, w pracy i życiu. Nie wszyscy są w stanie podołać wymaganiom nowych czasów i często znajdują odskocznię w alkoholu i narkotykach. Doświadczenie i badania społeczne pokazują, że te dwa nałogi są coraz częściej udziałem rodzin szanowanych i nie podejrzewanych nawet o kontakt z tymi używkami. Na problem uzależnień od papierosów, alkoholu i narkotyków szczególnie narażeni są ludzie młodzi – uczący się, ale także absolwenci, którzy na skutek wpływu środowiska, problemów z nauką bądź problemów ze znalezieniem pracy mogą w ten, jak się im wydaje, szybki i prosty sposób pozbyć się trosk. Coraz częściej sięganie po alkohol i narkotyki przez ludzi młodych staje się efektem mody bądź wpływu nieformalnych grup. Problem uzależnień dotyczy nie tylko samych uzależnionych, ale także ich rodzin i osób współuzależnionych. System wsparcia dla tych grup powinien być nadal rozwijany jako jeden z elementów terapii uzależnień. Osoby współuzależnione, dzięki odpowiedniej terapii i kontaktom ze specjalistami, poznają dokładną specyfikę problemu uzależnień, sposoby reagowania na zachowania osób uzależnionych, a także stają się pomocne w procesie wychodzenia z nałogu osób bliskich. Terapia osób współuzależnionych to możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, które uzupełni proces leczenia osób uzależnionych i wpłynie na zmniejszenie problemu uzależnień.

Ważnym zadaniem – obok profilaktyki uzależnień – pozostaje zapewnienie warunków do leczenia osób już uzależnionych oraz stworzenie systemu wsparcia rodzin z problemami uzależnień. Nierzadko szybko podjęte działania o charakterze leczniczym lub psychologicznym pomagają wyjść z nałogu lub chociażby znacznie ograniczyć jego negatywne skutki.

 

 

Podjęte działania:

 

1.      Pobudzanie aktywności osób i rodzin korzystających z pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów.

2.      Praca socjalna na rzecz osób i rodzin.

3.      Pomoc w udostępnianiu bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

4.      Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.

5.      Współpraca ze szkołami, policją  i innymi instytucjami, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji danej osoby lub rodziny.

6.      Udzielanie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 

pomocy społecznej.  

 

 Przewidywane efekty.

 

 

1.      Zwiększenie aktywności własnej osób i rodzin korzystających z pomocy.

2.      Pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej.

3.      Ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy finansowej.

 

 

Cel operacyjny Nr 3.

 

Zapewnienie opieki osobom starszym i chorym.

 

 Dostępność do usług bytowych, zdrowotnych, mieszkaniowych, urzędowych i innych ułatwiają życie ludziom starszym i chorym.

 

Podjęte działania:

 

 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania.

      2.   Promowanie aktywnego trybu życia osób starszych i chorych poprzez wspieranie

            różnych form działalności i inicjatyw oraz równoprawnego udziału w życiu społecznym.      

 

 Przewidywane efekty:

 

1.      Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom starszym i chorym poprzez zabezpieczenie ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.

2.      Włączenie osób starszych do życia w lokalnej społeczności.

 

Cel operacyjny Nr 4.

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym

 

Poznawanie i rozumienie problemów i trudności osób niepełnosprawnych jest zadaniem dla wszystkich. Osoby niepełnosprawne mają prawo jak wszyscy żyć w społeczeństwie, korzystać z dóbr cywilizacji i ją współtworzyć.

 

 Podjęte działania:

 

1.  Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i umożliwienie pełnego uczestnictwa

      życiu społecznym.

 2.  Pomoc finansowa zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej.

 3.  Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

 4.  Współpraca z PERON.

 

 

 Przewidywane efekty:

 

1.      Umożliwienie osobom niepełnosprawnym godnych warunków życia .

 

Cel operacyjny Nr 5.

 

Podniesienie poziomu  kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników GOPS.

 

 

Istotną kwestią w pomocy społecznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników GOPS poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

1.      Upowszechnienie zawodu pracownika społecznego.

2.      Zwiększenie roli pracy socjalnej.

3.      Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych, naradach  itp.

4.      Uzyskanie wyższych specjalizacji przez pracowników GOPS.

 

 

Przewidywane efekty:

 

 1. Podniesienie statusu zawodowego pracownika socjalnego.
 2. Skuteczniejsze działania pracowników GOPS.
 3. Uzupełnienie wykształcenia w dziedzinie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego przez pracowników socjalnych.

 

Cel operacyjny Nr 6.

 

Możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego zależeć będą od następujących czynników:

 

 • wielkości środków przeznaczonych przez budżet państwa,
 • wielkości środków przeznaczonych przez Unię Europejską na wsparcie rozwoju społecznego w Polsce,
 • zasad podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne województwa w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013,
 • potencjału absorpcyjnego poszczególnych organizacji społecznych i instytucji,
 • Upowszechnianie modelu społeczeństwa świadomego i aktywnego, kapitału ludzkiego opartego na wiedzy.
 • budowy partnerstwa podmiotów uczestniczących w unijnych programach i procesie wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • rezerwy w budżecie Gminy środków na promocję i przygotowanie projektów rozwojowych.

 

Środki pomocowe Unii Europejskiej i innych krajów

 

W Unii Europejskiej pomoc stosowana jest w formie polityk strukturalnych. Polska jako członek Unii Europejskiej korzystać będzie z możliwości wspierania wysiłku lokalnych władz samorządowych na rzecz rozwoju społecznego w programach:

 • Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013
 • Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
 • Programie Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich.

 

 

Pozyskanie i skuteczne zarządzanie środkami Unii Europejskiej wymaga:

 

 • dokładnej orientacji w problemach i potrzebach gospodarczo-społecznych gminy czy regionu,
 • współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a instytucjami i organizacjami pozarządowymi, samorządem gospodarczym i środowiskami naukowymi (partnerstwo),
 • systematycznego śledzenia ogłaszanych w programach Unii Europejskiej warunków dla poszczególnych projektów,
 • umiejętności przygotowania projektów, wypełniania wniosków podlegających procedurom unijnym,
 • umiejętności celowego wykorzystania środków budżetu lokalnego,
 • umiejętności skutecznego argumentowania i przekonania
  w procesie zwracania się o pomoc finansową,
 • włączenie realizacji projektów pomocowych w całokształt działań władz gminy, powiatu czy organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Zagrożeniem dla pełnego wykorzystania środków pomocowych UE  może być niedostatek środków budżetu gminy na montaż finansowy. Kluczowe znaczenie będzie miała zdolność gminy do generowania, planowania i prowadzenia projektów w ramach współpracy z UE oraz realizacji inicjatyw i inwestycji, spełniających unijne kryteria celowości i efektywności.

 

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla zadań i projektów strategicznych

 

 • Ścisła współpraca władz Gminy Szulborze Wielkie z sektorem pozarządowym – organizacjami społecznymi (zlecanie usług publicznych, partnerstwo w realizacji zadań i pozyskiwaniu środków zewnętrznych),
 • Ścisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym (przedsięwzięcia publiczno – prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców, monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców, generowanie nowych miejsc pracy),
 • Spotkania publiczne z mieszkańcami gminy – przekazywanie obiektywnej informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej (pomysły, sugestie mieszkańców, monitorowanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy i przybywających gości);
 • Systematyczne zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych, regionalnych, internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych – tradycyjne konferencje prasowe, przygotowywanie notatek prasowych z realizowanych zadań, organizacja imprezy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym).

 

Możliwości zewnętrznego wsparcia finansowego zależeć będą od następujących czynników:

 

 • wielkości środków przeznaczonych przez budżet państwa,
 • wielkość środków przeznaczonych przez Unię Europejską na wsparcie rozwoju społecznego w Polsce,
 • zasad podziału środków unijnych pomiędzy poszczególne województwa w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013,
 • potencjału absorpcyjnego poszczególnych organizacji społecznych i instytucji,

 

 • Upowszechnianie modelu społeczeństwa świadomego i aktywnego, kapitału ludzkiego opartego na wiedzy.
 • budowy partnerstwa podmiotów uczestniczących w unijnych programach i procesie wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • rezerwy w budżecie Gminy środków na promocję
  i przygotowanie projektów rozwojowych.

 

 

 

Przedstawiona gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych obejmuje teren Gminy Szulborze Wielkie. Realizacja zadań odbywać się będzie w ciągu najbliższych 4 lat. Wypracowanie i zastosowanie przedstawionych metod i form działania ma na celu wspieranie jednostek i rodzin w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw i prób wyjścia z trudnej sytuacji oraz minimalizowaniu przyczyn ubiegania się o pomoc.

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady Gminy

                            mgr Aneta  Niemira

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2010 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 2503
30 listopada 2010 13:45 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [strategia_na_20102013.doc] do dokumentu.
30 listopada 2010 13:43 Radosław Rostkowski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl