Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

 

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2016 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019

 

 

      Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013. 885 ze zm./. Wójt Gminy zarządza co następuje :

                           

                                                                    § 1.

 

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 zgodnie  z załącznikiem Nr 6 i 7.

5. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy zgodnie z załącznikiem.

 

 

                                                                      § 2.

 

Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

 

 

                                                                      § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

zalacznik_nr_1.pdf [258.51 KB]
zalacznik_nr_2.pdf [372.1 KB]
zalacznik_nr_3.pdf [206.32 KB]
zalacznik_nr_4.pdf [215.14 KB]
informacja_opisawa.pdf [293.11 KB]
informacja_wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf [296.71 KB]
informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wpf.pdf [188.4 KB]