Ochrona środowiska

Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Szulborze Wielkie, dnia 17.08.2017r.

Śn.6220.2.2017

 

 

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1257), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz.71) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2,  07-324 Szulborze Wielkie.:          

p o s t a n a w i a,

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie- Uścianek – Dębianka- do drogi krajowej 63’’.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27.06.2017 r. na wniosek Wójta Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2,                    07-324 Szulborze Wielkie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na        ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek – Dębianka – do drogi krajowej nr 63’’.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat ostrowski, na terenie dwóch gmin Szulborze Wielkie oraz Nur.

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. W związku z powyższym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Szulborze Wielkie.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie, wystąpił z pismem znak: Śn.6220.2.2017 z dnia 26.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku  stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wynikiem wystąpień do tych organów są:

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie                                                    znak: WOOŚ-I.4240.665.2017.IP, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie                                          znak: ZS.9022.1127.2017.PA, że nie jest wymagana potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływania określając jego zakres.

Wnioskowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Uwzględniając łączne uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) na podstawie zebranego materiału oraz opinii uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63 (od włączenia w istniejącą nawierzchnię z betonu asfaltowego w pikietażu 1+768 km do włączenia w krawędź pasa drogowego drogi krajowej nr 63 w pikietażu 6+121,41 km). Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosić będzie około 4,3 km. Prace budowlane będą polegały m.in. na: wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o łącznej grubości warstw 12 cm, szerokości jezdni od 3,5 do 4,0 m na odcinku od początku inwestycji w km 1+768 do km 4+760,63 oraz 5,0 m na pozostałym odcinku, wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego z przepustami wg zagospodarowania terenu, wykonaniu chodnika/ peronów autobusowych z kostki brukowej o grubości 6 cm i szerokości 2 m, wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, odtworzenie rowów odwadniających, remoncie siedmiu przepustów drogowych w ciągu drogi.  W bezpośrednim sąsiedztwie drogi, znajdują się użytki rolne, jak również zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, zlokalizowane wzdłuż drogi. Na południe od zlokalizowanej drogi, znajdują się tereny leśne. W pikietażu 5+899,25 droga krzyżuje się z ciekiem o nazwie Pukawka Druga. Poprawa parametrów drogi nastąpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11S, a wiążąca AC 16W. Dolne warstwy konstrukcji przebudowanego odcinka drogi tworzyły będą warstwy wzmocnionego podłoża powstałego z istniejącej nawierzchni bitumicznej sfrezowanej i zmieszanej z dodatkiem cementu (recykling na zimno) grubość warstwy 20 cm, klasa mieszanki C3/4.

W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wystąpią okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony zasięg i będą minimalizowane poprzez zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie i odpowiednia organizację robót budowlanych (m.in. prace w porze dziennej).

Eksploatacja będzie się wiązała z emisja substancji do powietrza oraz hałasu, pochodzącymi z pojazdów poruszających się po drodze. Duzy wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma przede wszystkim wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Budowa nowej nawierzchni bitumicznej drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza poprzez zwiększenie płynności ruchu pojazdów.

Wody opadowo roztopowe z rozbudowanej drogi powiatowej odprowadzane będą do rowów przydrożnych, przewidzianych do oczyszczania w ramach inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane odpady głównie z grupy 17 (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), które przewiduje się wykorzystać powtórnie do wyrównania terenów pasów drogowych. Również odpady z nawierzchni asfaltowych będą wykorzystane przy wykonywaniu podbudowy oraz uzupełnienia poboczy.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji na terenie przekształconym antropogenicznie (teren  istniejącej drogi powiatowej) oraz położenie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ww. ustawy o ochronie przyrody. Z realizacji inwestycji nie wiąże się konieczność usuwania jakichkolwiek drzew. W celu ochrony drzew, rosnących w sąsiedztwie przedmiotowej drogi, przewiduje się ich zabezpieczenie przed ich ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptaków- Dolina Dolnego Bugu PLB140001, znajduje się w odległości 2 km od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację, charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływać osiągniecie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemny.

Wobec powyższego postanowiono nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

                                                                      

P O U C Z E N I E

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Inwestora – Robert Rosiński

      2.  a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń: UG, sołectwa, Słup – Kolonia,  Słup, Uścianek – Dębianka gmina Szulborze Wielkie i Godlewo Wielkie gmina Nur, BIP www.ugszulborze.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017.08.17
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kiełek Marcin
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2017 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 498
25 sierpnia 2017 09:26 (Radosław Rostkowski) - Dodanie załącznika [postanowienie_17082017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2017 09:25 (Radosław Rostkowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)