Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Szulborze Wielkie. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji)
  • wskazanie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji,
  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:listownie na adres:

  • Urząd Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie,
  • doręczyć osobiście – w godz. urzędowania tj.: od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30,
  • faksem – na numer: (86) 475-40-75,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ugszulborze@hi.pl

 

 

 


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Petycje:

z dnia 10 lutego 2017r.

z dnia 07 września 2017r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2017 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 1516
12 września 2017 11:52 (Karol Dąbkowski) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2017 15:17 (Karol Dąbkowski) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2017 15:08 (Karol Dąbkowski) - Zmiana treści zakładki.