Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie jest Wójt Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Artura Kołodzieja, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ugszulborze.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. 
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2019 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 499
03 czerwca 2019 12:01 (Karol Dąbkowski) - Zmiana treści zakładki.
03 czerwca 2019 12:00 (Karol Dąbkowski) - Zmiana treści zakładki.
03 czerwca 2019 11:58 (Karol Dąbkowski) - Zmiana treści zakładki.