Sekretarz

1)Zapewnianie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu wykonując funkcję kierownika administracyjnego Urzędu:
a)opracowywanie projekty zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
b) opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
c) nadzorowanie czasu pracy pracowników,
d) prezentacja nowo przyjętych pracowników,
e) dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
f) wdrażanie informatyki w Urzędzie,
g) dbanie o dobre stosunki międzyludzkie w Urzędzie,
h) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
i) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
2) Pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu.
3) Czuwanie nad tokiem postępowania i terminowością wykonywanych zadań przez Urząd.
4) Nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
5) Koordynowanie wszelkich opracowań dotyczących rozwoju Gminy.
6) Przewodniczenie i koordynowanie pracami związanymi ze spisami i wyborami.
7) Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się funduszami pomocowymi.
8) Współpraca z sąsiednimi gminami.
9) Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu.
10) Prenumerowanie aktów prawnych i prasy fachowej.
11) Zamawianie oraz prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.
12) Nadzorowanie realizacji zaopatrzenia materiałowo-biurowego i środków czystości dla Urzędu.
13) Zapewnianie pracownikom urzędu oraz innym zainteresowanym dostępu do aktów prawnych obowiązujących na terenie RP.
14) Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.
15) Sporządzanie projektów i prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta, przekazywanie ich do realizacji pracownikom.
16) Współpraca z radą gminy, czuwanie nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem materiałów pod obrady sesji, a w szczególności nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał z zakresu działania Urzędu, z wyjątkiem uchwał budżetowych.
17) Prowadzenie i udostępnianie książki kontroli.
18) Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
19) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
20) Przyjmowanie pod nieobecność wójta ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
21) Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w sprawie niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
22) Uczestniczenie w realizacji zadań obronnych gminy, kraju w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
23) Prowadzenie innych spraw Gminy powierzonych przez Wójta.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2993
08 marca 2012 15:08 (Karol Dąbkowski) - Zmiana danych jednostki.
08 marca 2012 15:07 (Karol Dąbkowski) - Zmiana danych jednostki.
16 kwietnia 2008 10:15 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Sekretarz.