Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Szulborze Wielkie 24.09.2012

OŚ.6730.1.2012

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 63 ust.2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) zawiadamiam strony, że 20 września zostało wydane postanowienie OŚ.6730.1.2012 o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Uboju Bydła na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów Nr 37/1 należącym do obrębu Helenowo, Gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski, woj. mazowieckie Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, w pokoju Nr 6 w godzinach pracy urzędu tj. 7,30 – 15,30, w terminie od dnia 24 września 2012 r. do dnia 8 października 2012 r.

Data podania do publicznej wiadomości od 24.09.2012 r. do 8.10.2012 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012.09.24
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Kiełek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2012 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 1862
24 września 2012 10:43 (Radosław Rostkowski) - Zmiana danych dokumentu.
24 września 2012 10:40 (Radosław Rostkowski) - Dodanie dokumentu.