Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Zarządzenia zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Szulborze Wielkie

Zarządzenie Nr 7/2016

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 11 marca 2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Szulborze Wielkie na lata 2015-2020 ”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                    (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235                                 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Szulborze Wielkie na lata 2015-2020 ” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.  Konsultacje zostaną przeprowadzone do dnia 01.04.2016

2. Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii i uwag w sprawie konsultowanego projektu  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Szulborze Wielkie na lata 2015-2020 ”.      

 

§ 3

 

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy Szulborze Wielkie, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, firmy i instytucje działające na terenie gminy Szulborze Wielkie.

 

§ 4

 

1. Projekt Planu będący przedmiotem konsultacji wyłożony zostanie do publicznego wglądu                  w okresie konsultacji:

a) w Urzędzie Gminy w Szulborzu Wielkim ul. Romantyczna 2,07-324 Szulborze Wielkie

b) zamieszczony na stronie internetowej www.ugszulborze.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ugszulborze.pl

2. Opinie i uwagi do projektu Planu można zgłaszać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub przesłać drogą mailową  na adres ugszulborze@hi.pl, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.

4. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szulborzu Wielkim oraz zamieszczenie na stronie www.ugszulborze.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończania konsultacji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data wytworzenia dokumentu: 2016.03.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kiełek Marcin
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2016 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 412
11 marca 2016 13:30 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2016 13:30 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_gminy__szulborze__30_listopada_201 51.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2016 13:29 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [zarzadzenie_wojta_gminy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl