Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Aktualności zobacz aktualne »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej II Etap


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 341-1/06
str. 1/4
Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych
Data otrzymania ogłoszenia ____________________
Numer identyfikacyjny
_________________________________
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa
Gmina Szulborze Wielkie
Nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów
Sawicki Wiesław
Adres
ul. Romantyczna 2
Kod pocztowy
07-324
Miejscowość
Szulborze Wielkie
Województwo
Mazowieckie
Telefon
086-4754073
Faks
086-4754073
Poczta elektroniczna (e-mail)
ugszulborze@hi.pl
Adres internetowy (URL)
www.szulborze-wielkie.bazagmin.pl
CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
NIE TAK
Numer ogłoszenia
w spisie BZP
Nr 89 poz. 18922 z 12/04/2006 (dd/mm/rrrr)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
184524,90 EUR
ZP-250
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________
str. 2/4
SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane Dostawy Usługi
II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje bez
ogłoszenia
Z wolnej ręki Aukcja elektroniczna
Zapytanie o cenę Negocjacje z
ogłoszeniem
II.3) NOMENKLATURA
II.1.3.1) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)
Główny
przedmiot
45.23.13.00-
Dodatkowe
przedmioty
. . . -
. . . -
. . . -
. . . -
II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej II etap
II.5) KRÓTKI OPIS
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach wsi Szulborze
Wielkie. Szulborze Koty, Helenowo, Gostkowo, Leśniewo,Grędzice, ŚwierŜe Leśniewek,
Mianówek.
ZP-250
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________
str. 3/4
SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1) UDZIELENIE I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)
Nazwa wykonawcy
Przedsiębiorstwo - Usługowo - Handlowe
"HYDROBUD" Stefan Brzozowski
Adres
ul. Targowa 26B
Kod pocztowy
07-410
Miejscowość
Ostrołęka
Województwo/Kraj
mazowieckie
Telefon
029-7600665
Faks
Poczta elektroniczna (e-mail)
@
Adres internetowy (URL)
www.
III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o niepodlegających odrzuceniu ofertach z najniŜszą i
najwyŜszą ceną (bez VAT)
Cena 579917,00
Oferta z najniŜszą ceną 579917,00 / oferta z najwyŜszą ceną 743738,75
Waluta PLN
(Wykorzystać powyŜszą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)
ZP-250
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ________________________
str. 4/4
SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 16/06/2006 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT 3
IV.3) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 20/06/2006 (dd/mm/rrrr)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 3054
05 marca 2008 00:29 Radosław Rostkowski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl