Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Szulborze Wielkie uprzejmie informuje, że przystąpiono do opracowywania „ PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZULBORZE WIELKIE ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 13 działanie Odnowa i rozwój wsi. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące w/w planu prosimy przedkładać w Urzędzie...

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZULBORZU WIELKIM 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe albo też ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY SZULBORZE WIELKIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO I. Wójt Gminy Szulborze Wielkie przeznacza do sprzedaży: 1) Nieruchomość po byłej SKR położoną w obrębie wsi Gostkowo oznaczoną numerem 86/5 o powierzchni 0.6000 ha stanowiącą własność Gminy Szulborze Wielkie...

Informacja w sprawie zasiłków rodzinnych

INFORMACJA Urząd Gminy Szulborze Wielkie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2007 roku w pokoju Nr 5 będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2007/2008. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2006 rok. Druk wniosku można...

Informacja Wójta Gminy

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że właściciele posesji, którzy mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych, mogą wystawiać przy pojemnikach na śmieci, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, który zostanie nieodpłatnie odebrany przez firmę wywozową...

Informacja o unieważnieni przetargu.

Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szulborzu Wielkim etap II-IV". Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej...

Obwodowa komisja Wyborcza

I N F O R M A C J A Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szulborzu Wielkim Na podstawie art.18 ust.5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006r. w sprawie...

Gminna Komisja Wyborcza

I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Szulborzu Wielkim Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.Nr 159,poz.1547 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006r. w sprawie...