Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Aktualności zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓWOśrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;   Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu z zakresu aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Szulborze Wielkie. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

 

 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. zwiększeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

 

 

 

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze:

 

  1. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
  3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
  4. d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy

 

Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnymi Partnerami w w/w obszarach.

 

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa,
  2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne),
  3. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze,
  4. proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową - (załącznik) należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście  z podpisem osoby upoważnionej na adres:

 

07-324 Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 9.1 RPO WM)

do dnia 10.05.2017 roku do godziny 900 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

 

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;
  • inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Murawska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2017 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 540
20 kwietnia 2017 09:38 Karol Dąbkowski - Opublikowanie dokumentu.
20 kwietnia 2017 09:38 Karol Dąbkowski - Dodanie załącznika [formularz_zgloszenia.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 kwietnia 2017 09:36 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl