Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Uchwała Nr 106/XXI/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2018- 2021

Uchwała Nr 106/XXI/2018

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie

na lata 2018- 2021

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2017 poz. 2077).

Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:

 

§1

 

  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szulborze Wielkie na lata 2018 – 2021 stanowiąca  załącznik Nr 1 do uchwały Nr 99/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr 99/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

            Upoważnia się Wójta do:

  1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.
  2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§3

 

           

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                      mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 207
16 kwietnia 2018 11:51 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
16 kwietnia 2018 11:51 Marek Marciniak - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr 106/XXI/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2018- 2021
Realizacja: IDcom.pl