Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Uchwała Nr 75/XV/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017- 2020

Uchwała Nr 75/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017- 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm./. Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 - 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej. § 2 Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. § 3 Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 -2020. § 4 Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 6 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. § 7 Uchyla się uchwałę Nr 36/IX/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2016 - 2019. Przewodnicząca Rady Gminy mgr Aneta Niemira
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2017 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 223
08 marca 2017 08:40 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
08 marca 2017 08:40 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [wpf_2017_objasnienia_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 marca 2017 08:39 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [zal2.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl