Urząd Gminy Szulborze Wielkie

UCHWAŁA Nr 76/XV/2016 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA Nr 76/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /j.t. Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm./. Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje : § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 7.100.000 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 6.195.031 zł, b) majątkowe w kwocie 904.969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 7.115.000 zł z tego : a) bieżące w kwocie 5.486.100 zł, b) majątkowe w kwocie 1.628.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. § 2. Ustala się deficyt gminy w kwocie 15.000 zł. który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie do 1.300.000 zł., w tym na zaciąganie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie do 1.000.000 zł. § 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 7.200 zł . 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 19.800 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami. § 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy mgr Aneta Niemira
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2017 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 248
08 marca 2017 08:44 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
08 marca 2017 08:44 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [opisowka_do_budzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 marca 2017 08:44 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [zal7.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl