Urząd Gminy Szulborze Wielkie

UCHWAŁA Nr 108/XXI/2018

UCHWAŁA Nr 108/XXI/2018

RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE 

z dnia 28 lutego 2018 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017. poz. 2077)

 

Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.Udziela się z budżetu Gminy Szulborze Wielkie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63” – w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie Gminy Szulborze Wielkie do kwoty 1.464.000,00 zł. (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w następujących terminach:

- w roku 2018 – 725 000,00 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

- w roku 2019 – 739.000,00 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

 

§ 2.

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków  określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Szulborze Wielkie.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust.1  upoważnia się Wójta Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

Uchyla się uchwałę Nr 101/XX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                  mgr Aneta Niemira

 

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 286
16 kwietnia 2018 11:12 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
16 kwietnia 2018 11:11 Marek Marciniak - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl