Ochrona środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie , dnia 17.08.2017r.

Śn.6220.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE

 

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Działając na podstawie art. 34 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1257), w związku z art. 63 ust. 2 i  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam strony i społeczeństwo, że 17.08.2017r. zostało wydane postanowienie nr Śn.6220.02.2017 o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2618 W Szulborze Wielkie – Uścianek – Dębianka – do drogi krajowej 63’’.

Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. 730 - 1530, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Obwieszczono w sposób zwyczajowo przyjęty (14dni):

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej – str. Internetowa www.ugszulborze.pl

  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim

  3. na tablicy sołectw, Słup-Kolonia, Słup, Uścianek – Dębianka gmina Szulborze Wielkie i Godlewo Wielkie gmina Nur

 

Wywieszono dnia…………………………………..

Zdjęto dnia…………………………………………

Podpis ……………………………………………..

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017.08.17
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kiełek Marcin
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2017 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 408
25 sierpnia 2017 09:28 (Radosław Rostkowski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_17082017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2017 09:27 (Radosław Rostkowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)