Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Oferty inwestycyjne zobacz archiwum »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości oznaczonej  nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha, położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej urządzona jest księga wieczysta KW OS1M/00043117/5. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej. Gmina Szulborze Wielkie nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie terenu określono w decyzji o warunkach zabudowy jako teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

 

Cena wywoławcza : 199 000 zł.

Wadium: 10 000 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2013 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, przy ul. Romantycznej 2.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniądza na konto Urzędu Gminy w BS Ostrów Maz. O/Zaręby Kościelne nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 w taki sposób, aby najpóźniej 11 marca 2013 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Szulborze Wielkie. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty oraz dowód tożsamości.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny wylicytowanej w przetargu zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej i w dniu podpisania umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Szulborze Wielkie. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy notarialnej powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Szulborze Wielkie.

 

Koszty sporządzenia umowy i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 w pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr tel.864754075 w godz. od 730 do 1530.

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Zdjęcia:

Dokument wytworzony przez: Sekretarz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiesława Nowacka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2013 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 2213
13 lutego 2013 10:46 Karol Dąbkowski - Dodanie zdjęcia [img_7506.jpg] do dokumentu.
13 lutego 2013 10:46 Karol Dąbkowski - Dodanie zdjęcia [img_7498.jpg] do dokumentu.
13 lutego 2013 10:46 Karol Dąbkowski - Dodanie zdjęcia [img_7490.jpg] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl