Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Uchwała Nr 84/XVII/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017- 2020

Uchwała Nr 84/XVII/2017

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie

na lata 2017- 2020

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm./.

Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:

 

§1

 

  1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 – 2020 stanowiąca  załącznik Nr 1 do uchwały Nr 75/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr 75/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

            Upoważnia się Wójta do:

  1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.
  2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§3

 

           

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                   mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 196
07 lipca 2017 12:54 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
07 lipca 2017 12:53 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
07 lipca 2017 12:53 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [objasnienia_do_wpf_20170331.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl