Urząd Gminy Szulborze Wielkie

UCHWAŁA Nr 100/XX/2017 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA Nr 100/XX/2017

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. 2017 poz. 1875/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych /j.t. Dz.U. 2017 poz. 2077/.

         Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

 1. Ustala się dochody     w łącznej kwocie        6.695.000 zł,

z tego :

a)  bieżące w kwocie                 6.545.000 zł,

b)  majątkowe w kwocie             150.000 zł,

                zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Ustala się wydatki     w łącznej  kwocie       6.795.000 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie                 5.788.800 zł,

b) majątkowe w kwocie           1.006.200 zł,

 

                 zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

 

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

 

§ 2.

 

Ustala się deficyt gminy w kwocie 100.000 zł. który zostanie sfinansowany przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 3.

 

Ustala się przychody budżetu w kwocie 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 4.

 

 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie do 600.000 zł., w tym na zaciąganie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie do 150.000zł.

 2. Ustala się limity zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2.

   

§ 5.

 

 1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  9.000 zł .               

 2. Ustala się rezerwę celową  w wysokości  16.000 zł,  

   na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

   

   

  § 6.

   

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym  do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie            z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8.

 

Upoważnia się Wójta do:

 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust.1.

  2.   Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

   

   

  § 9.

   

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

   

   

   

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Aneta Niemira

 

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 323
25 stycznia 2018 09:31 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
25 stycznia 2018 09:31 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [opisowka_do_budzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 stycznia 2018 09:30 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [zal7.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl