Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Uchwała Nr 99/XX/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie

Uchwała Nr 99/XX/2017

Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie

na lata 2018- 2021

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2017 poz. 2077/.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szulborze Wielkie na lata 2018 - 2021

zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

§ 2

 

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

 

§ 3

 

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2018 -2021.

 

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 6

 

Uchyla się uchwałę Nr 75/XV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 - 2020.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                         mgr Aneta Niemira

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 285
25 stycznia 2018 09:26 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
25 stycznia 2018 09:16 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [wpf_2018_objasnienia€”.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 stycznia 2018 09:16 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [zal2_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl