Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap

 

Szulborze Wielkie:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap

Numer ogłoszenia: 154884 - 2008; data zamieszczenia: 09.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, fax 086 4754075.

·               Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach wsi Mianówek i Smolewo Parcele.

Dane techniczne
Sieć wodociągowa o łącznej długości 3808 mb, w tym:
śr. 110 mm - 1966 mb
śr. 90 mm - 1842 mb

Przyłącza do budynków 11 szt. o długości 483 mb. Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych PVC o ciśnieniu 1,0 MPa łączonych na uszczelkę gumową. Na sieci wodociągowej zainstalowane będą hydranty p.pożarowe. Przyłącza wykonane będą z rur polietylenowych o średnicy 40 mm - 483 m o ciśnieniu 1 MPa.
Szczegóły zawiera przedmiar robót i opis techniczny.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 25.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·               Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy)
Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.
Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Szulborze Wielkie Nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka O/Zaręby Kościelne.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.Uprawnienia:
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi
2.Sytuacja finansowa:
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia.
3.Potencjał techniczny i kadrowy:
posiadają kadrę techniczną o wykształceniu i uprawnieniach, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, w tym zatrudniają kierownika budowy posiadającego uprawnienia i legitymującego się aktualną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa.
4.Zaplecze techniczne:
posiadają lub mają dostęp do odpowiedniego sprzętu i urządzeń umożliwiających wykonanie zadania.
5.Doświadczenie zawodowe:
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu zrealizowanych tego typu inwestycji przynajmniej 2 z ostatnich 3 lat potwierdzonego odpowiednimi dokumentami o ich należytym wykonaniu (opinie. referencje)
6.Gwarancja:
udzielą gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru tych prac.
Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców, którzy zostali wymienieni w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

·               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1)formularz ofertowy (wg załączonego druku)
2)dowód wpłacenia / wniesienia/ wadium;
3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego będzie wynikało, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a zakres działalności firmy Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi, zaświadczenia powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowej lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;
7)oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 i 24 Prawa zamówień publicznych stwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania zadania i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne - Załącznik nr 1;
8)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy umożliwiającą wykonanie zamówienia , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert - Załącznik nr 2;
9)wykaz członków kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót będących przedmiotem zamówienia w tym: uprawnienia i staż pracy kierownika budowy realizowanego zamówienia , legitymującego się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa - Załącznik nr 3;
10)wykaz podstawowego sprzętu oraz urządzeń, które będą zastosowane przy realizacji zamówienia - Załącznik nr 4;
11)wykaz robót zrealizowanych (zakończonych) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 - popartych referencjami;
12)dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia na Załączniku nr 6 wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości do współpracy Załącznik nr 7;
13)zobowiązanie do wpłacenia /wniesienia/ zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia o równowartości 5 % ceny ofertowej (brutto), w przypadku wybrania oferty przez Zamawiającego;
14)kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, załączonych do SIWZ, dokumentacji technicznej znajdującej się w Urzędzie Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2 oraz wizji lokalnej w terenie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ugszulborze.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2008
Dokument wytworzony przez: Marek Marciniak
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Marciniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2008 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 3742
22 lipca 2008 08:05 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika.
09 lipca 2008 12:21 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika.
09 lipca 2008 12:19 Radosław Rostkowski - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl