Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim

Szulborze Wielkie: Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim

 

Numer ogłoszenia: 81182 – 2009; data zamieszczenia 27.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: ugszulborze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zamówienia polegać będzie na wykonaniu prac polegających na:

Termomodernizacji budynku i wymianie pokrycia dachowego z eternitu azbestowego na inne w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim.

Docieplenie ścian murowanych płytami styropianowymi gr.12 cm - 814,5 m2, gr.8 cm - 142,5 m2.

Ocieplenie stropu z płyt styropianowych gr.15 cm - 588,25m2.

Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachę trapezową powlekaną - 568,75 m2 wraz z łaceniem i obróbką.

Wymiana okien na poddaszu i w piwnicach.

Wymiana pokrycia stropodachu na sanitariatach z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną z uzupełnieniem wylewki betonowej - 121,9 m2

Szczegółowy zakres robót określają:

-projekt budowlany

-specyfikacja techniczna

-przedmiary robót szt.4.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 45.26.12.10-9,

45.26.26.60-5,

45.32.00.00-6,

45.41.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego Nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w ustawie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

·                  1.Ogólne warunki wymagane w stosunku do oferty Formularz oferty został załączony do specyfikacji. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych i wariantowych. Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być załączone do oferty z tłumaczeniem sporządzonym i opatrzonym pieczęcią tłumacza przysięgłego. Ofertę powinny podpisać (pod treścią oświadczeń oraz na pozostałych stronach) osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu oferenta. Ofertę podpisać może pełnomocnik oferenta, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub komputerowym. Poprawki winny być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę. W przypadku podmiotów występujących wspólnie do oferty należy dołączyć umowę o współpracy między tymi podmiotami. Załączone do oferty dokumenty winny być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. W przypadku podmiotów występujących wspólnie każdy ze współoferentów poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty go dotyczące. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Wszystkie składane dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Niezgodność oferty z ogólnymi warunkami wymaganymi w stosunku do ofert stanowić będzie podstawę do jej odrzucenia.

·                  2.Warunki wymagane w stosunku do treści formularza oferty Oferent winien sporządzić ofertę zgodnie z treścią formularza załączonego do specyfikacji. Niezgodność oferty z warunkami wymaganymi w stosunku do treści oferty stanowić będzie podstawę do jej odrzucenia. Oświadczenie o proponowanym wynagrodzeniu Zamawiający wymaga, by proponowana cena została przedstawiona w rozbiciu na: cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto za całość zamówienia. Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto, która w toku postępowania nie może ulec zmianie. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, by oferent zaakceptował przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności Zamawiający wymaga, by oferent zaakceptował przedstawiony przez Zamawiającego termin płatności z tytułu wykonania umowy. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia Oferent jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia. Treść warunków umownych określają istotne postanowienia umowy załączone do specyfikacji. Oświadczenie o akceptacji okresu gwarancji. Zamawiający wymaga, by oferent zaakceptował przedstawiony w pkt 1.7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia okres gwarancji na wykonane roboty. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty Dla zachowania porządku dokumentów załączanych do oferty zaleca się o ich wskazanie w formularzu oferty. Będą to dokumenty przewidziane w pkt 3.3 specyfikacji.

·                  3.Warunki wymagane w stosunku do treści dokumentów załączanych do formularza oferty. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Oferent jest obowiązany złożyć oświadczenie o treści wskazanej w art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy opatrzyć datą, nazwą i pieczęcią oferenta oraz podpisać..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

·                  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

·                  1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

·                  2) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·                  3)przedłoży zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności w zakresie demontażu i transportu odpadów zawierających azbest, lub wskaże uprawnionego do tego podwykonawcę i najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży ważną umowę ze wskazanym podmiotem,

·                   4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·                  2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

·                  1)wykaz robót budowlanych z ostatnich pięciu lat potwierdzonych referencjami, wykonanie co najmniej 1 roboty na budynkach użyteczności publicznej o wartości zbliżonej lub większej,

·                  2)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie robót potwierdzonych uprawnieniami,

·                  3)przedłoży umowę z zakładem uprawnionym do składowanie i utylizacji azbestu,

·                  4)zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom.

·                  3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

·                  1) informacji banku, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy na wykonanie zadania wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

·                  2) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugszulborze.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.ugszulborze.pl lub można ją odebrać w formie papierowej odpłatnie za cenę 25 zł. w siedzibie zamawiającego..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2009 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2, pok.nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                         Krzysztof Michalec

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2009
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Marciniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2009 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 4974
07 kwietnia 2009 14:12 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika.
27 marca 2009 14:39 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika.
27 marca 2009 14:38 Radosław Rostkowski - Zmiana danych załącznika.
Realizacja: IDcom.pl